Điều khoản & chính sách

Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu các chính sách của chúng tôi liên quan đến thông tin của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng website, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi chúng tôi thực hiện các thay đổi hoặc sự chấp nhận chắc chắn của bạn đối với những thay đổi đó được coi là sự chấp nhận những thay đổi đó, vì vậy vui lòng kiểm tra Chính sách định kỳ để biết các bản cập nhật.

Bạn kiểm soát thông tin cá nhân về bạn, ví dụ như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (“Thông tin Cá nhân”) mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ và cài đặt tài khoản để truy cập, chỉnh sửa, xóa hoặc sửa đổi Thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và được liên kết với tài khoản của bạn.

Nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi truy cập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số hoặc tất cả các mục đích hoặc trong một khoảng thời gian nhất định hoặc chúng tôi ngừng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba.

THÔNG TIN CHUNG ĐƯỢC THU THẬP

Để giám sát việc sử dụng trang web và cải thiện chất lượng Trang web, chúng tôi thu thập thông tin chung về việc sử dụng Trang web. Chúng tôi sử dụng nhật ký máy chủ web và phần mềm thống kê trang web tiêu chuẩn ngành để đếm số lượng người dùng truy cập website và đếm số lượt xem các trang cụ thể, cũng như để theo dõi các thống kê chung khác về website. Chúng tôi không theo dõi lượt truy cập của từng người dùng vào website. Chúng tôi có thể chia sẻ với các bên thứ ba thông tin tổng hợp, ẩn danh về việc sử dụng tổng thể các Trang web và các dịch vụ Internet khác mà chúng tôi thu thập, để cung cấp thông tin chung về các dịch vụ Internet, bán quảng cáo, thiết lập tài trợ hoặc các mối quan hệ kinh doanh khác.

1.6M

Số dân sống tại
Phú Thọ

3.5K

Diện tích hàng nghìn
km vuông

1K+

Di tích lịch sử
văn hóa

6%

Du khách du lịch
hàng năm

Gặp gỡ lãnh đạo

Cơ cấu Tổ chức Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Phú Thọ